Skip to main content

Tilapia

Latin Name: Oreochromis niloticus
French Name: Tilapia
Portuguese Name: Chopa
Location: China/India/Yemen